Sekusept® plus

Sekusept® plus

Sekusept plus -  kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a čištění nástrojů z kovu, skla a plastů, anesteziologického příslušenství apod.

Sekusept plus  je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

Výhody pro uživatele:

  • účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a některým virům (včetně HBV a HIV)

-    široké spektrum účinnosti při krátké expozici

-    neobsahuje aldehydy. KAS ani fenoly, antimikrobiální účinek je zajištěn obsahem glukoprotaminu

-    příjemná nedráždivá vůně

  • velmi dobrý čistící účinek
  • vhodný do ultrazvukových lázní
  • nemá agresivní účinky vůči materiálům čištěných nástrojů, obsahuje inhibitor koroze

Složeni:

Antimikrobiální účinné látky, neinogenní tenzidy, komplexotvorné látky, které zvyšují rozpouštěcí a čistící schopnost, inhibitor koroze, barvivo, parfém

Obsah účinných látek ve 100 g Sekuseptu plus:             25,0 g glukoprotaminu

Doporučené ředění Sekuseptu plus

koncentrace  (%)

doba expozice

Dezinfekce nástrojů (včetně TBC)

1,50

3,00

4,00

1 h

30 min

15 min

Dezifekce nástrojů v ultrazvukové lázni

4,00

5 min

Účinnost proti HBV

1,50

2,00

3,00

1 h

30 min

15 min

Účinnost proti HIV

1,00

0,5 min

Účinnost proti jiným virům - Adeno, Vaccinia, Papova

1,50

1 h

Pokyny pro použití:

-    před použitím zředit na vhodnou koncentraci studenou pitnou vodou

-    nepřidávat jiný čistící ani dezinfekční prostředek

-    použité nástroje vložit do připraveného roztoku Sekuseptu plus, přičemž je třeba dbát na jejích dokonalé ponoření

-    po předepsané expozici předměty z roztoku vyjmout a opláchnout vodou (pitnou nebo sterilní)

-    roztok pro dezinfekcí se připravuje denně čerstvý, nepoužitý naředěný roztok lze uchovávat v uzavřené nádobě max. 14 dní

  • uchovat v původním obalu, při teplotách 0°C až +25°C. Nepřipusťte vniknutí koncentrátu do kanalizace. Při rozlití mechanicky odstranit pomocí savého materiálu (buničina apod.).

     Obaly je možno spalovat v zařízeních k tomu určených.

Bezpečnostní pokyny:

-    Sekusept plus způsobuje poleptání, může poškodit zdraví při požití

  • při práci s koncentrátem používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, především k ochraně očí a kůže, tj. zejména vhodné ochranné brýle nebo štítek a při každé práci ochranné rukavice. Po práci se dobře umyjte a ošetřete vhodným reparačním krémem (Silonda)

-    uchovávejte mimo dosah dětí

První pomoc:

-    při zasažení očí okamžitě důkladně alespoň 15 min vyplachujte pokud možno vlažnou vodou

-    při zasažení oděvu a pokožky okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a omyjte velkým množstvím vody

-    pří náhodném požití nevyvolávejte zvracení

-    ve všech těžších případech a vždy při zasažení očí nebo pří požití vyhledat lékařskou pomoc

Doba použitelnosti: 60 měsíců

Balení:  6 l PE kanystr

              2 l PE láhev baleno v kartonu po 4 ks

dezinfekce, nemocniční hygiena