Sekusept® extra N

Sekusept® extra N

Sekusept extra N  - kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený

k dezinfekci a čištění nástrojů z kovu, skla a plastů, anesteziologického příslušenství apod.

Sekusept extra N   je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

Výhody pro uživatele:

  • účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým vláknitým houbám a omezenému spektru virů

      (včetně HBV a HIV)

-     široké spektrum účinnosti při krátké expozici

-     neobsahuje formaldehyd

-     dobrý čistící účinek, příjemně voní, vhodný do ultrazvukových lázní

-     nemá agresivní účinky vůči materiálům čištěných nástrojů, obsahuje inhibitor koroze

Složení:

Antimikrobiální účinné látky, neionogenní tenzidy, látky zvyšující čistící schopnost, inhibitor koroze, barvivo, parfém

Obsah účinných látek ve 100 g Sekuseptu extra N:

                     6,0 g       glutaraldehydu
                     5,0 g       alkylbenzyldimethylamoniumchloridu

 Doporučené ředění Sekuseptu extra N 

koncentrace  (%)

doba expozice

Dezinfekce nástrojů (včetně TBC)

2,00

3,00

5,00

1 h

30 min

15 min

Dezinfekce nástrojů (včetně TBC) v ultrazvukové lázni

3,00

5 min

Účinnost proti HBV

0,50

15 min

 

Účinnost proti HIV

0,50

5 min

Účinnost proti jiným virům               - Adeno

                                                        - Vaccinia

                                                        - Papova SV 40

                                                      

                                                        - Polio  

                                                           při 30 °C   

1,00

1,00

2,00

 

6,00

4,00

5 min

5 min

15 min

 

2 h

1 h

Pokyny pro použití:

-     před použitím zředit na vhodnou koncentraci studenou pitnou vodou

-     nepřidávat jiné čistící ani dezinfekční prostředky

-     použité nástroje vložit do připraveného roztoku Sekuseptu extra N, přičemž je třeba dbát na jejich dokonalé ponoření

-     po předepsané expozici předměty z roztoku vyjmout a opláchnou vodou (pitnou nebo sterilní)

-     roztok pro dezinfekci se připravuje denně čerstvý, nepoužitý naředěný roztok lze uchovávat v uzavřené nádobě max. 14 dní

  • uchovávat v původním obalu, při teplotách 0°C až +25 °C. Nepřipusťte vniknutí koncentrátu do kanalizace.

      Při rozlití mechanicky odstranit pomocí savého materiálu (buničina apod.).

      Obaly je možno spalovat  v zařízeních k tomu určených.

Bezpečnostní pokyny:

     Pozor! Žíravina! Sekusept extra N způsobuje poleptání, může poškodit zdraví při požití

  • při práci s koncentrátem používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, především k ochraně očí a kůže, tj. zejména vhodné ochranné brýle nebo štítek a pří práci s roztokem ochranné rukavice. Po práci si dobře umyjte pokožku a ošetřete vhodným reparačním krémem (Silonda)

-     uchovávejte mimo dosah dětí

První pomoc:

-     při zasažení očí okamžitě důkladně alespoň 15 min. vyplachujte pokud možno vlažnou vodou

-     při zasažení oděvu a pokožky okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a omyjte velkým množstvím vody

-     při náhodném požití nevyvolávejte zvracení

-     ve všech těžších případech a vždy při zasažení očí nebo při požití vyhledat lékařskou pomoc

Doba použitelnosti:                                 24 měsíce                                                                             

Balení:                                                        6 l PE kanystr
                                                                    2 l PE láhev baleno v kartonu po 4 ks

dezinfekce, nemocniční hygiena