Medicarine®

Medicarine®

MEDICARINE - dezinfekční přípravek ve formě tablet pro dezinfekci všech omyvatelných povrchů a předmětů na bázi aktivního chlóru. 

MEDICARINE je deklarován jako BIOCID.

Výhody pro uživatele:

  • je vysoce účinný  a rychlý
  • účinnost na MRSA potvrzena v koncentraci 1 tableta/ 10 l vody s expozicí 5 minut !
  • vyniká  snadným použitím a dobrou materiálovou snášenlivostí
  • je ekonomický

Spektrum účinnosti: baktericidní, virucidní (včetně HBV a HIV), fungicidní a tuberkulocidní

Složení: účinná látka: dichlorisokyanurát sodný 99%, 1 tableta o hmotnosti 2,72 g obsahuje 1,5 g aktivního chlóru

Návod k použití:

Dezinfekční roztok připravte bezprostředně před použitím rozpuštěním příslušného počtu tablet ve studené vodě. Plochy omyjte a nechejte vyschnout, předměty ponořte do roztoku a následně opláchněte čistou vodou. Dezinfikované plochy předem očistěte a zbavte organických látek. Tabletu položte na sifón, zalijte vodou, nechejte působit co nejdéle.

Uživatelský komfort je možno zvýšit použitím vody o teplotě do 35 stupňů Celsia. Pro zvýšení čistící účinnosti pracovních roztoků dezinfekčního prostředku Medicarine doporučujeme kombinaci s neutrálními nebo mírně zásaditými (pH do 10,0) čistícími prostředky. Nemíchejte s kyselými čistícími prostředky.

Oblast použití

Dávkování

Doba působení

Dezinfekce všech omyvatelných ploch a předmětů

ve zdravotnictví, veterinárních, potravinářských, stravovacích, ubytovacích zařízeních apod.

 

2 tablety / 10 l vody

5 minut

Biologické znečištění (krev, hnis, výměšky)

1 tableta / 1,5 l vody

30 minut

Účinek na HBV (virus hepatitidy B)

1 tableta / 1,5 l vody

30 minut

Účinek na TBC

2 tablety / 10 l vody

30 minut

Účinek na MRSA

1 tableta / 10 l vody

  5 minut

Bezpečnostní upozornění:

Symbol Xn – zdraví škodlivý

Obsahuje dichlorisokyanurát sodný.

R 22:      Zdraví škodlivý při požití.

R 31:      Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

R 36/37: Dráždí oči a dýchací orgány.

S 8:         Uchovávejte obal suchý.

S 13:      Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

S 20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

S 26:      Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 28:      Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

S 37/39: Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

S 41:      V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

Doba minimální trvanlivosti: 24 měsíců

Skladování: skladovat v originálním balení při teplotě 0°C až +25°C odděleně od kyselin. Odděleně od potravin. PE obaly

je po vyprázdnění možno recyklovat v zařízeních k tomu určených. Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u příslušného okresního úřadu.

Balení: dóza s obsahem 300 tablet baleno v kartonu po 6 kusech

dezinfekce, nemocniční hygiena