Incidin plus

Incidin plus

Incidin plus - kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek určený pro povrchovou dezinfekci a čištění všech omyvatelných ploch a předmětů. Je vhodný na podlahy, stěny, kachlíky, nábytek apod. Incidin plus je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

Výhody pro uživatele:

-     účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a některým virům (včetně HBV a HIV)

-     neobsahuje aldehydy ani KAS, antimikrobiální účinek je zajištěn obsahem nově vyvinuté účinné látky - glukoprotaminu

-     čistící účinek, svěží vůně - neobsahuje těkavé účinné složky

-     používá se zředěný

-     nepůsobí agresivně vůči čištěným materiálům

-     je vhodný jak pro ruční, tak pro strojové čištění a dezinfekci

-     vhodný ke střídání s Incidurem i Incidinem extra - obsahuje jinou účinnou látku

Složení:

Antimikrobiální účinná látka, neionogenní tenzidy, komplexotvorné látky, látky ovlivňující rozpouštěcí schopnost a pěnivost, barvivo, parfém

Obsah účinných látek ve 100 g Incidinu plus:                        26,0 g glukoprotaminu

Doporučené ředění při použití

koncentrace  ( % )

doba expozice

Plošná dezinfekce v nemocniční

a ve všeobecné praxi

0,25

0,50

1,00

2,00

4 hod

1 h

30 min

15 min

Plošná dezinfekce při TBC

0,25

0,50

1,00

1 h

30 min

15 min

Účinnost proti HBV

0,25

0,50

1 h

15 min

Účinnost proti rotavirům

0,50

15 min

Účinnost proti herpesvirům

0,10

5 min

Účinnost proti jiným virům: Vaccina

Adeno

Papova

0,50

1,00

0,50

15 min

1 h

1 h

Oblast použití:

-     veškerá zdravotnická zařízení, ozdravovny, léčebny, kojenecké ústavy, laboratoře

-     výrobny konečných lékových forem, infúzních roztoků, čisté provozy výrobních podniků

-     komunální hygiena, různá veřejná zařízení - hotely, lázně, sportovní zařízení, školy, provozovny kadeřnictví, pedikúry apod.

Pokyny pro použití:

-     před použitím zředit na vhodnou koncentrací studenou pitnou vodou

-     nepřidávat jiný čistící ani dezinfekční prostředek

-     plochy nebo předměty umýt a nechat uschnout, neutírat do sucha

-     10 litrů pracovního roztoku stačí na plochu 50 - 100 m2 podle stupně znečištění

-     použité mopy a hadry po ukončení práce vyprat (nejlépe v horké vodě) a vysušit

-     uchovávat v původním obalu, při teplotách 0°C až +25 °C. Nepřipusťte vniknutí koncentrátu do kanalizace. Při rozlití mechanicky odstranit pomocí savého materiálu (buničina apod.). Obaly je možno spalovat v zařízeních k tomu určených

Bezpečnostní pokyny:

-     způsobuje poleptání, může poškodit zdraví při požití

-     pří práci s koncentrátem používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, především k ochraně očí a kůže,

tj. zejména vhodné ochranné brýle nebo štítek a při každé práci ochranné rukavice. Po práci se dobře umyjte

a ošetřete vhodným reparačním krémem (Silonda)

-     uchovávejte mimo dosah dětí

První pomoc:

-     při zasažení očí okamžitě důkladně alespoň 15 min vyplachujte pokud možno vlažnou vodou

-     při zasažení oděvu a pokožky okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a omyjte velkým množstvím vody

-     při náhodném požití nevyvolávejte zvracení

-     ve všech těžších případech a vždy zasažení očí nebo při požití vyhledat lékařskou pomoc

Doba použitelnosti: 48 měsíců

dezinfekce, nemocniční hygiena