INCIDIN® OXYDES

INCIDIN® OXYDES

Incidin OxyDes - kapalný koncentrovaný prostředek k dezinfekci a čistění ploch a povrchů. Je vhodný na podlahy, omyvatelné stěny a předměty, kachlíky, WC, nábytek apod.

Incidin OxyDes je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

Výhody pro uživatele:

-     neobsahuje aldehydy

    -     účinný proti bakteriím, mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a obaleným virům (vč. HIV, HBV, HCV)

-     má výborné čistící schopnosti i ve spárách a nezanechává na dezinfikovaných površích šmouhy

-     bez  parfemace a barviv

-     používá se ve zředěné formě

Obsah účinných látek ve 100 g lncidinu OxyDes:

10,0 g           peroxidu vodíku

7,5 g             alkydimethylbenzylamoniumchloridu

Doporučené ředění pro použití

koncentrace  (%)

doba expozice

plošná dezinfekce v nemocniční profylaxi

a ve všeobecné praxi

1,00

1,50

15 min

5 min

Virucidní (obalené viry)

1,00

15 min

fungicidní

1,00

15 min

tuberkulocidní

2,50

15 min

Oblasti použití:

-     veškerá zdravotnická zařízení, ozdravovny, léčebny, kojenecké ústavy, novorozenecká oddělení, laboratoře

-     výrobny infúzních roztoků, výrobny všech konečných lékových forem

-     prádelny, kuchyně, sanitární místnosti, sociální zařízení

-     komunální hygiena, různá veřejná zařízení, hotely, lázně, sportovní zařízení, školy

Pokyny pro použití:

-     před použitím zředit na vhodnou koncentraci studenou vodou

-     nepřidávat jiný čistící ani dezinfekční prostředek

-     plochy nebo předměty umýt a nechat uschnout, neutírat do sucha

-     10 litrů pracovního roztoku stačí na plochu 50 - 100 m2, podle stupně znečištění

-     skladovat v originálním balení při teplotě -10°C až +25°C

Bezpečnostní pokyny:

-     při práci používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky

    -     potřísněnou pokožku opláchnout tekoucí vodou, potřísněný oděv odložit, při zasažení očí intenzivně vypla­chovat tekoucí vodou, při 

          náhodném požití vypít větší množství vody

-     chránit před dětmi

  • koncentrát nevylévat do odpadu

Bezpečnostní věty:

R22 Zdraví  škodlivý při požití; R38 Dráždí kůži; R41 Nebezpečí vážného poškození očí; R50 Vysoce toxický pro vodní organismy; S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle.

Bezpečnostní symboly: Xn zdraví škodlivý; N nebezpečný pro životní prostředí

Doba použitelnosti: 18 měsíců

Balení: 6 I PE kanystr

dezinfekce, nemocniční hygiena