Incidin® extra N

Incidin® extra N

Incidin extra Nkapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek určený pro povrchovou dezinfekci a čištění všech omyvatelných ploch a předmětů: na podlahy, stěny, kachlíky, nábytek apod.  Incidin extra N  je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

Výhody pro uživatele:

 • účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a některým virům (včetně HBV a HIV)
 • neobsahuje aldehydy, antimikrobiální účinek je zajištěn obsahem glukoprotaminu a KAS
 • dobrý čistící účinek umocňuje svěží vůně - neobsahuje těkavé účinné složky
 • používá se zředěný
 • nepůsobí agresivně vůči čištěným materiálům
 • je vhodný jak pro ruční, tak pro strojové čištění a dezinfekci
 • doporučujeme ke střídání s Incidurem, Incidinem extra, Incidinem plus

Složení:

Antimikrobiální účinné látky, neionogenní tenzidy, komplexotvorné látky, barvivo, látky ovlivňující rozpouštěcí schopnost a pěnivost, parfém

Obsah účinných látek ve 100 g Incidinu extra N:       26,0 g glukoprotaminu       15,0 g benzalkoniumchloridu

 

Doporučené ředění pro použití

koncentrace  ( % )

doba expozice

Plošná dezinfekce v nemocniční profylaxi a ve všeobecné praxi

0,25

0,50

1,00

2,00

4 h

1 h

30 min

15 min

Účinnost proti TBC

0,25

1,00

1 h

30 min

Účinnost proti HBV a HIV

0,50

15 min

Účinnost proti ostatním virům:                                    Vaccinia

Papova SV 40

Adeno

Herpesviry

Rotaviry

 

0,50

0,50

0,25

0,25

 

15 min

1 h

1 min

5 min

Oblast použití:

 • veškerá zdravotnická zařízení, ozdravovny, léčebny, kojenecké ústavy, laboratoře
 • výrobny konečných lékových forem, infúzních roztoků, čisté provozy výrobních podniků
 • komunální hygiena veřejných zařízení - hotely, lázně, sportoviště, školy, provozovny kadeřnictví, pedikúry aj.

Pokyny pro použití:

 • před použitím zředit na vhodnou koncentrací studenou pitnou vodou
 • nepřidávat jiný čistící ani dezinfekční prostředek
 • plochy nebo předměty umýt a nechat uschnout, neutírat do sucha
 • 10 litrů pracovního roztoku stačí na plochu 50 - 100 m2 podle stupně znečištění
 • použité mopy a hadry po ukončení práce vyprat (nejlépe v horké vodě) a vysušit
 • uchovávat v původním obalu, při teplotách 0°C až +25 °C. Nepřipusťte vniknutí koncentrátu do kanalizace. Při rozlití mechanicky odstranit pomocí savého materiálu (buničina apod.).

Bezpečnostní pokyny:

 • způsobuje poleptání, může poškodit zdraví při požití
 • pří práci s koncentrátem používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, především k ochraně očí a kůže, tj. zejména vhodné ochranné brýle nebo štítek a při každé práci ochranné rukavice. Po práci se dobře umyjte a ošetřete vhodným reparačním krémem (Silonda)
 • uchovávejte mimo dosah dětí

První pomoc:

 • při zasažení očí okamžitě důkladně alespoň 10 min vyplachovat vodou, přiložit sterilní obvaz a vyhledat lékařské ošetření
 • potřísněný oděv odstranit, zasaženou pokožku omýt mýdlem a vodou
 • při náhodném požití vypláchnout ústa vodou, vypít větší množství vody (min. půl litru), vyhledat lékaře. Nevyvolávat zvracení.
 • ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat lékařské ošetření

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

 • čirá zelená kapalina
 • pH  9
 • pH 1% roztoku v pitné vodě je 8 – 9
 • hustota 1,010 g / cm3

Doba použitelnosti: 48 měsíců

Balení: 6 I PE kanystr  , 2 l PE láhev s integrovaným dávkovačem

dezinfekce, nemocniční hygiena